(1)
Gobara, S. T. Hilda Helena Sovierzoski. RevPoly 2015, 25, 201-208.