(1)
Oliveira, L. Prof. Marco Antonio Moreira. RevPoly 2015, 26, 243-249.